REGULAMIN PROMOCJI

organizowanej w Sklepie online

w dniach 25-27.11.2022

pod hasłem "#BON NA ZAKUPY”

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator– Firma PROUD GROUP Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000751214, NIP 1132984086, REGON 381443274 („Organizator”).
 2. Sklep online– sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem trainingshowroom.com w którym sprzedawane są artykuły sportowe pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi.
 3. Towary– produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oraz produkty z kolekcji marek obcych.
 4. Bon Rabatowy– wydawany przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej bon na okaziciela = uprawniający do otrzymania rabatu na zakup Towarów w Sklepie online na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Akcja Promocyjna– organizowana przez Organizatora w Sklepie online akcja promocyjna pod hasłem „Bon na zakupy”, w ramach której klientom Sklepu online wydawane są Bony Rabatowe, możliwe do zrealizowania na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Uczestnik– Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 7. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca– Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Rabat– przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna obowiązuje w Sklepie online w okresie od dnia 25 listopada 2022 roku od godz. 00:01 do dnia 27 listopada 2022 roku do godz. 23:59.

 

3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I REALIZACJI BONÓW RABATOWYCH

 1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi, który w okresie od 25.11.2022 do 27.11.2022 zakupi w ramach jednej transakcji Towary, rabatu na kolejne zakupy w Sklepie online. Za wydanie kwoty co najmniej 750 zł w ramach jednej transakcji zostanie przyznany bon w wysokości 200 zł lub przypadku wydania kwoty w wysokości 1 500 zł w ramach jednej transakcji, zostanie wydany Bon Rabatowy o wartości 450 zł na kolejne zakupy w Sklepie online. Do każdej transakcji spełniającej warunki, zostanie wydany tylko jeden bon rabatowy. Do wartości zamówienia definiującej o przyznaniu Bonu rabatowego nie wliczany jest koszt przesyłki. Bon rabatowy zostanie przesłany na podany adres email w zamówieniu w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Uczestnikowi w ramach Akcji Promocyjnej przysługuje jeden bon rabatowy.
 4. Bony Rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w okresie od 01.12.2022 roku od godz. 00:01 roku do 31.12.2022 roku do godz. 23:59 w Sklepie online.
 5. W celu skorzystania z rabatu należy wpisać na stronie koszyka w Sklepie online w polu ‘dodaj kod rabatowy’ numer umieszczony na Bonie Rabatowymi kliknąć pole ‘MASZ KOD RABATOWY?, w okresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Bon Rabatowy uprawnia do uzyskania Rabatu od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towarów w wysokości 200 zł lub 450 zł w zależności od wysokości otrzymanego Bonu Rabatowego. Rabat z tytułu Bonu Rabatowego jest dzielony i rozkładany proporcjonalnie na wszystkie towary w koszyku zakupione podczas jednej transakcji. Bon rabatowy nie obniża kosztów dostawy. By skorzystać z Bonu rabatowego nie obowiązuje minimalna kwota zamówienia.
 7. Uczestnik dokonując zakupu Towarów w Sklepie online ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu na podstawie posiadanego Bonu Rabatowego.
 8. Realizacji podlegają tylko ważne Bony Rabatowe. Ważnym Bonem Rabatowym jest Bon Rabatowy, który spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. posiada w nazwie BW oraz ciąg ośmiu znaków;
  2. został wydany przez Organizatora;
  3. nie został już uprzednio zrealizowany;
  4. został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności (zob. ust. 3 powyżej) na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Rabatowego niespełniającego wymogów wskazanych w ust. 7 powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Bonu Rabatowego.
 10. Bon Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. Bon Rabatowy podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji.
 12. Po upływie ważności Bonu Rabatowego Bon Rabatowy nie podlega realizacji. Data ważności Bonu Rabatowego jest uwidoczniona na Bonie Rabatowym. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Bonu Rabatowego.
 13. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia przez Uczestnika Bonu Rabatowego osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Bonu Rabatowego po jego wydaniu Uczestnikowi.

4. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

 1. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie online, do których został wydany Bon Rabatowy, podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do Uczestnika, z tym, że w przypadku zwrotu Towaru lub Towarów wraz ze zwracanym Towarem lub Towarami zostanie anulowany wydany Bon Rabatowy, jeżeli uczestnik nie skorzystał z Bonu Rabatowego przy kolejnych zakupach. W przypadku realizacji zakupu z wykorzystaniem Bonu Rabatowego, wartość kwoty zwrotu za zwracany towar lub towary zostanie pomniejszona o wartość Bonu Rabatowego.
 2. Towar nabyty przez Uczestnika w Sklepie online z wykorzystaniem Bonu Rabatowego podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO Trainingshowroom.com”

5. INNE POSTANOWIENIA

 1. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania promocji:
 3. e-mailowo na adres kontakt@proud-group.com
 4. telefonicznie: 535 429 777 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora)
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
 6. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do jego jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
 8. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez klienta danych umożliwiających taki kontakt.
 9. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej trainingshowroom.com
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
 12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2022.

 

Warszawa, dnia 24.11.2022.

 


Zaprojektujemy Twoją domową siłownię. Zobacz wizualizacje >>